Om Polen

Polen, republikk i Europa, ved sørenden av Østersjøen. Grenser til Tyskland i vest, Tsjekkia i sørvest, Slovakia i sør, Ukraina og Hviterussland i øst, Russland (Kaliningrad) og Litauen i nordøst. Det meste av Polen ligger på det nordeuropeiske lavland som strekker seg fra Nederland i vest til Ural i øst. Kun helt i sør har Polen høyere landskap. Polen er den mest folkerike stat av de nye EU-medlemmene fra Sentral- og Øst-Europa. Industrien er viktigste næringsgren selv om jordbruket fortsatt spiller en viktig rolle.

Det moderne Polen oppstod i 1918 etter at landet hadde vært delt mellom Russland, Preussen og Østerrike i 123 år. I 1939 ble Polen på nytt delt mellom Sovjetunionen og Tyskland, men oppstod som stat igjen i 1945. Polen var da blitt mindre og grensene var forskjøvet vestover. I 1989 ble landet det første i Øst-Europa med en ikke-kommunistisk dominert regjering. Polen ble medlem av Europarådet i 1991, NATO i 1999 og EU i 2004.

Geografi og miljø

I areal er Polen noe mindre enn Norge. I nord har landet en kystlinje på 524 km langs Østersjøen. Sør for kysten finnes to store sjøområder: De masuriske sjøer og De pommerske sjøer. Det sentrale slettelandet består av skog og landbruksjord. Lengst sør har fjellkjedene Sudetene og Karpatene høyder over 2000 moh. Polens lengste elv er Wisła (også kalt Vistula) på 1047 km.

Polen har et moderat kontinentalt klima. Det følger av landets lave profil at klimaet er temmelig ensartet i hele landet, men i fjellpartiene i sør får topografien klimatisk betydning. Etter europeisk målestokk har Polen en rik fauna med mer enn 80 pattedyr. Plantelivet preges av barskog (hovedsakelig furu, gran og lerk) og løvskog. Skog dekker ca. 30 % av landets areal.

Folk og samfunn

Polen har 38,5 million innbyggere (2013). Det er ventet at befolkningen som i de senere år har vært svakt synkende, vil bli redusert med 2,5 mill. i løpet av perioden 2013-35. Ca. 97 % av befolkningen er polsk. De største minoritetsgruppene er tyskere, ukrainere og hviterussere. Mindre enn fem prosent av landets befolkning bor i hovedstaden Warszawa, som har 1,7 mill. innbyggere. Det er ingen andre millionbyer. En forholdsvis stor del av befolkningen bor på landsbygda, ettersom Polen har mer enn to millioner gårdsbruk.

Under andre verdenskrig ble ca. 6 mill. polakker drept, og mer enn 90 % av landets jødiske befolkning utryddet. Som et resultat av endringene av landets grenser etter denne krigen ble 1,7 mill. polakker og 0,5 mill. ukrainere og hviterussere utvekslet mellom Polen og Sovjetunionen, mens mer enn 8 mill. tyskere flyktet eller ble utvist. Etter krigen emigrerte et stort antall polakker til utlandet, spesielt til USA.

Katolsk kristendom er den dominerende religion i Polen. Den katolske kirke har en sterk stilling i Polen. Det er i denne forbindelse av betydning at en polakk ble pave i 1978: Johannes Paul 2. Polsk er det offisielle språket i Polen. 97 % av befolkningen bruker det som morsmål.

Stat og politikk

Etter avslutningen av Polens deling i 1918 ble landet en republikk, men ble etter andre verdenskrig en sovjetdominert folkerepublikk fram til de demokratiske reformene i 1989. Presidenten velges ved direkte valg for en periode på fem år med mulighet til ett gjenvalg. Polen har et tokammersystem: Sejm og senat. Representantene i begge kamrene velges samtidig for en periode på fire år. Statsministeren nomineres av presidenten, men må godkjennes av Sejm.

Bronisław Komorowski ble valgt til president i 2010. Donald Tusk ble første gang statsminister i 2007. Han er den første statsminister som er blitt gjenvalgt etter å ha sittet en full periode på fire år. President Komorowski har sin bakgrunn fra partiet Borgerplattformen, som ledes av Donald Tusk. Polen ble medlem i EU i 2004 og NATO i 1999.

Historie

År 966 regnes som Polens grunnleggelse. Da lot fyrst Mieszko I fra Piastdynastiet seg døpe og gikk inn for å kristne sitt rike. På 1200-tallet ble Polen angrepet av Den Tyske orden og mongolske styrker. I perioden 1569-1791 var Polen i union med Litauen (den såkalte Lublin-unionen), som ble en sterk makt i Europa. 1600-tallet var preget av kriger med Sverige, Russland og det osmanske rike. I 1795 ble landet delt mellom Russland, Preussen og Østerrike. Delingen varte fram til 1918. 1. september 1939 var Polen det første landet som ble angrepet av Tyskland. 20 % av landets befolkning ble drept under andre verdenskrig, halvparten var jøder.

Etter krigens avslutning og fram til 1989 var Polen en sovjetdominert folkerepublikk. I 1980 etablerte Lech Wałęsa den første frie fagbevegelsen i Øst-Europa. Dette var basisen for de senere politiske reformene som førte til en seier for Walesas Solidaritet ved parlamentsvalgene i 1989. I 1990 ble Wałesa det frie Polens første president. Etter hvert av de fire parlamentsvalg i perioden 1993-2005 ble det regjeringsskifte. Dette ble omtalt som pendelen i polsk politikk.

Etter oppløsningen av Warszawapakten i 1991 var Polens første utenrikspolitiske målsetting å slutte seg til de euro-atlantiske samarbeidsstrukturer. Polen kom med i første gruppe av medlemmer fra de tidligere sovjetdominerte folkerepublikker i NATO og EU.

Økonomi og næringsliv

Blant de tidligere europeiske kommunistland var Polen et foregangsland i overgangen til markedsøkonomi. I 1991 var det en nedgang i brutto nasjonalproduktet (BNP) på ca. 7 %. Året etter en økning på 2 %. Siden økte det jevnt til 6-7 % i årene 1995-98.

Vektet etter BNP var Polen i 2013 verdens 24. største økonomi. Polen har greid seg bedre gjennom finans- og gjeldskrisen siden 2008 enn de fleste andre EU-land. Således hadde landet en samlet vekst på 15,4 % i perioden 2008-11. Rettesnoren for regjeringens politikk har vært finansiell stabilitet. I 2013 var veksten i BNP 1,4 % og arbeidsledigheten i januar 2014 på 13,4 %.

Polen Europas tredje største produsent av kull etter Russland og Tyskland, og 90 % av kraftproduksjonen er basert på kull. Dette ga basis for etablering av tungindustri, men etter 1989 har landet fått en voksende og differensiert industri. Landet er avhengig av import av gass, hovedsakelig fra Russland. Polen har imidlertid store reserver av skifergass og tar sikte på å utvinne denne gassen senere på 2010-tallet. Jordbruk er en betydelig næring. De viktigste landbruksproduktene er poteter, sukkerbeter, hvete, rug og bygg.

Kunnskap og kultur

Polske forfattere, komponister, malere og regissører har spilt en sentral rolle på sine respektive felter i internasjonal sammenheng. Adam Mickiewicz skrev i 1834 det nasjonalromantiske epos Pan Tadeusz. Fem polske forfattere har fått Nobelprisen i litteratur. Den siste var Wisława Szymborska i 1996. Det store navn i musikken i Polen er Frédéric Chopin. Som maler har Jan Matejko (1838-93) gjenskapt viktige begivenheter i polsk historie. Spesielt filmskolen i Łódź har bidratt til å gjøre Film i Polen verdenskjent.

Polsk teater har bidratt til å opprettholde polsk identitet og språk gjennom lange perioder med okkupasjon og deling av landet. I alle større byer er det mange gallerier for moderne kunst

Et av Europas eldste universiteter, Det jagellonske universitet, ble etablert i Kraków i 1364. Etter demokratiseringen har utdannings- og forskningssektorene vært gjenstand for omfattende endringer. Det finnes 470 (juli 2012) offentlige og private universiteter/høyskoler med i alt nesten to mill. studenter.

Polen og Norge

Norge har et nært politisk, militært, økonomisk og kulturelt samarbeid med Polen. Som et resultat av at Polen er en del av EØS, har landet siden 2004 mottatt EØS-midler. I løpet av perioden 2009-14 mottar Polen i alt EUR 578,1 mill. (ca. NOK 4,5 mrd.), hvorav 97 % kommer fra Norge. (Resten kommer fra Island og Liechtenstein.) Polen er med dette den største mottaker av EØS-midler. De største programområdene for disse midlene i denne perioden er miljø- og klimatiltak, helse, justissektoren, det sivile samfunn og forskning.

Polen er det tredje største eksportmarkedet for sjømat og det tredje største for laks. En stor del av laksen bearbeides og videreeksporteres. Ca. 300 selskaper i landet har større norske eierinteresser. Pr. 1. januar 2014 arbeidet 217 polakker på skip registrert i NIS. Polakkene utgjør den største innvandrergruppen i Norge (77 100 i mai 2013). Minst 100 000 polakker arbeider til enhver tid i Norge. Antallet polske innvandrere i Norge har økt sterkt siden 2004, da Polen ble medlem av EU og en del av EØS. (I 2004 var det ca. 7 000 polske innvandrere.)

Leave a reply